SEZNAMKA
Hledám lásku
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
SEX
Sex seznamka
SEX EROTICKÉ
Bary, podniky
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Zemní práce Praha

 

Podmínky provádění zemních prací - Všeobecné podmínky

Zemní práce

Veškeré zemní práce se mohou provádět v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů,

přírodních zdrojů stolních minerálních vod nebo lázeňských míst jen v tom případě, pokud jsou v

souladu s opatřeními (požadavky), které jsou na tyto ochranná pásma a lázeňská místa příslušným

zákonem a vyhláškami určeny.

Zemní práce - místo

Místo určené v projektové dokumentaci stavby na těžbu kamenité Suť, ze které se buduje násyp, musí být očištěny od zeminy a zvětralých hornin, přičemž těžba se může začít až po souhlasu objednavatele.

Při zemních prací

Pokud se při provádění zemních prací vyskytnou nálezy, u kterých nelze vyloučit, že jde o nálezy

historické, archeologické nebo geologické, případně o minerální prameny nebo jiné důležité nálezy

veřejného zájmu, postupuje se podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Pracovníci, kteří vykonávají nebo kontrolují zemní práce musí mít odpovídající znalosti a zkušenosti. Na místě těžby zemin a při ukládání a hutnění Suť musí být během provádění prací přítomen odpovědný pracovník zhotovitele, který zaručí správnost a kvalitu těchto prací, včetně technologické dopravy.

Zemní práce - vedení

Zemní práce v blízkosti podzemních a nadzemních vedení, případně při křižování s nimi se musí

provádět v souladu s ČSN 73 3050 a v ní uvedenými zákony, vyhláškami a jinými předpisy. Ekologické aspekty provádění zemních prací a jejich negativních vlivů na životní prostředí upravuje zákon č. 17/1992 Sb. kde jsou vymezeny základní pojmy a stanovené zásady ochrany životního prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování jeho stavu a při využívání přírodních zdrojů.

Zemní práce

Při provádění zemních prací se musí dodržovat ustanovení předpisů o bezpečnosti a ochraně

zdraví ve smyslu zákona č. 124/2006 CFU uvedené v ČSN 73 3050 a v normách s ní souvisejících.

Zemní práce kontakt

www.bourat.cz

Náhodné profily

Madam GINA Brno
Madam Angella Brno
Moni
Tantrické masáže Brno