SEZNAMKA
Hledám lásku
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
SEX
Sex seznamka
SEX EROTICKÉ
Bary, podniky
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

zemní práce

 

Při odstraňování pažení se nesmí poškodit povrch betonu nebo některá část nové konstrukce. Mezery mezi stěnou výkopu a novou konstrukcí musí být vyplněny zbytnělou sutí nebo betonem dle projektové dokumentace zemní práce.

Zemní práce ochrana

Ochrana výkopů před zaplavením vodou - zhotovitel musí chránit všechny výkopy před zaplavením způsobeným povodněmi, haváriemi přehradami nebo jinými příčinami tak, aby nebyly způsobeny zbytečné škody a návazné přerušení zemní práce. Musí také zajistit, nainstalovat a udržovat v činnosti čerpadla, hadice, žlaby a jiná zařízení, nutné k odvedení nahromaděné vody mimo úroveň dna dočasného výkopu, a to během doby stanovené objednatelem.

Zemní práce vody

Záplavové vody musí být odvedeny ihned mimo oblast pracovní činnosti zemní práce tak, aby se předešlo podemletí ​​již zhotovených výkopů, případně jiných objektů. V případě podemleté ​​nebo zaplavení čerpanou vodou, zhotovitel musí ihned provést příslušné nápravné opatření.

Zemní práce staveniště

Při vlastním provádění zemních prací musí postupovat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému zamokření staveniště. Zhotovitel musí mít zařízení na odčerpání vody v pohotovosti k dispozici. Při výskytu pramene ve stavební jámě nebo vývěr vody ze svahu při výkopových pracích je nutno postupovat individuálně podle síly pramene, od odvedení (odčerpání) vody až po vybudování pramenné jímky, záchytných drénů, studní apod. Pokud tyto technická opatření nejsou uvedeny v dokumentaci pro soutěžní návrh (DSN), jedná se o dodatečné práce, které musí být schváleny objednatelem.

Náhodné profily

Studio Sakura
Madam Cora Brno
Night Club Piranha Brno
Madam GINA Brno